عن الصندوق

عن الصندوق

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dario Rossi

Hair Stylist

Gong Li

Nail stylist

Patrick Monroe

Hair stylist

James Helal Jones

Hair stylist

Suzi Summer

Make up artist

Ivar Johanson

Master Barber
We are looking for you

Open Jobs

A young, dynamic and passionate team is
looking for another member to join us.